Гаранционни условия

По време на гаранционния период Ви осигуряваме 3 /три/ безплатни профилактични прегледа в интервал от 4 месеца.

Профилактичните прегледи включват:

 • Основно почистване на машината от прах и попаднали чужди тела.
 • Проверка на настройки и датчици, нова настройка.
 • Проверка и евентуална настрийка на механиката.
 • Проверка на общото състояние на машината.
  • Гаранцията включва всички ремонти на части и възли, които са повредени в следствие на конструктивни, производствени или материални грешки.
  • Гаранционните ремонти се извършват по избор на доставчика, чрез ремонт, подмяна на дефектните части и възли, или машини.
  • Срокът за отстраняване на повредите, считан от момента на получаване на съобщението в сервизната база, записана в гаранционната карта, чрез факс или e-mail  е:
 • два работни дни за гр. София

При необходимост от повече дни за ремонта, Банк Тех Сис ООД предоставя    оборотна машина до отстраняване на повредата.

  • Гаранционни ремонти на машините трябва да се извършват само от квалифициран и оторизиран сервизен персонал.

Всяка намеса на трети лица води до отпадане на по-нататъшната гаранция.

  • От гаранция са изключени:
   • всички консумативи, износени или повредени в процеса на нормалната експлоатация на машината.
   Консумативи са : транспортни и подаващи ролки, гумени ремъци, гумени или силиконови ролки.
   • дефекти, възникнали поради неспазване на инструкцията за работа с машината;
   • дефекти, възникнали поради попадане на чужди тела в машината, прекомерно замърсяване, или предизвикани преднамерено по време на гаранционния период се отстраняват срещу допълнително заплащане, по споразумение.
   • дефекти, възникнали поради настъпване на форсмажорни обстоятелства, природни бедствия, пожар, наводнения илr вандализъм, транспортни щети, когато машината се транспортира или мести от трети лиц

За извънгаранционна поддръжка се сключва отделен договор.